Từ điển Dict9
EV

name-calling Tiếng Anh là gì?

ENname-calling
Danh từ
sự chửi rủa, sự réo tên ra mà chửi