Từ điển Dict9
EV

namely Tiếng Anh là gì?

ENnamely
Phó từ
là; đó là
only one boy was absent, namely Harry
chỉ có một cậu vắng mặt, đó là Harry