Từ điển Dict9
EV

nanny-goat Tiếng Anh là gì?

ENnanny-goat
Danh từ
con dê cái