Từ điển Dict9
EV

napery Tiếng Anh là gì?

ENnapery
Danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (Ê-cốt) khăn bàn, khăn ăn