Từ điển Dict9
EV

naphthalene Tiếng Anh là gì?

ENnaphthalene
Danh từ
băng phiến; naptalin