Từ điển Dict9
EV

napless Tiếng Anh là gì?

ENnapless
Tính từ
không có tuyết (hàng vải)