Từ điển Dict9
EV

napoo Tiếng Anh là gì?

ENnapoo
thán từ
(quân sự), (từ lóng) tong rồi, tiêu rồi, phăng teo rồi!