Từ điển Dict9
EV

nappy Tiếng Anh là gì?

ENnappy
Danh từ
(cũng khẩu ngữ napkin; Mỹ diaper)
tã lót (cho trẻ nhỏ)
a disposable nappy
tã lót dùng xong vứt luôn