Từ điển Dict9
EV

narcissi Tiếng Anh là gì?

ENnarcissi
Danh từ, số nhiều narcissuses, narcissi
(thực vật học) hoa thuỷ tiên