Từ điển Dict9
EV

narcissistic Tiếng Anh là gì?

ENnarcissistic
Tính từ
(tâm lý học)
quá tự mê