Từ điển Dict9
EV

narcolepsy Tiếng Anh là gì?

ENnarcolepsy
Danh từ
(y học) chứng ngủ rũ