Từ điển Dict9
EV

narcosis Tiếng Anh là gì?

ENnarcosis
Danh từ (y học)
trạng thái mê man, trạng thái mơ mơ màng màng
giấc ngủ
sự gây mê