Từ điển Dict9
EV

narcotise Tiếng Anh là gì?

ENnarcotise
Ngoại động từ
gây mê
cho uống thuốc ngủ; gây ngủ