Từ điển Dict9
EV

narcotism Tiếng Anh là gì?

ENnarcotism
Danh từ
trạng thái mê man, trạng thái mơ mơ màng màng
sự gây ngủ
hiệu lực thuốc ngủ