Từ điển Dict9
EV

narcotization Tiếng Anh là gì?

ENnarcotization
Danh từ
sự gây mê
sự cho uống thuốc ngủ; sự gây ngủ