Từ điển Dict9
EV

nard Tiếng Anh là gì?

ENnard
Danh từ
(thực vật học) cây cam tùng
chất thơm cam tùng