Từ điển Dict9
EV

nark Tiếng Anh là gì?

ENnark
Danh từ
(lóng)
chỉ điểm; mật thám
Động từ
(lóng) (thường ở dạng bị động)
làm bực mình
cảm thấy bực mình vì bị phớt lờ