Từ điển Dict9
EV

narrowness Tiếng Anh là gì?

ENnarrowness
Danh từ
sự hẹp, sự hạn hẹp
tính hẹp hòi