Từ điển Dict9
EV

nasalise Tiếng Anh là gì?

ENnasalise
Động từ
phát âm giọng mũi; mũi hóa