Từ điển Dict9
EV

nasality Tiếng Anh là gì?

ENnasality
Danh từ
tính chất âm mũi