Từ điển Dict9
EV

nascency Tiếng Anh là gì?

ENnascency
Danh từ
trạng thái mới sinh, trạng thái mới mọc