Từ điển Dict9
EV

nascent Tiếng Anh là gì?

ENnascent
Tính từ
mới nảy sinh; mới nở
a nascent talent
tài mới nở
a nascent industry
nền công nghiệp mới nảy sinh