Từ điển Dict9
EV

natheless Tiếng Anh là gì?

ENnatheless
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) tuy nhiên, tuy vậy