Từ điển Dict9
EV

nation Tiếng Anh là gì?

ENnation
Danh từ
dân tộc
quốc gia
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Liên hiệp quốc