Từ điển Dict9
EV

nationally Tiếng Anh là gì?

ENnationally
Phó từ
theo tính chất quốc gia
về mặt dân tộc; về mặt quốc gia