Từ điển Dict9
EV

native sugar Tiếng Anh là gì?

ENnative sugar
Danh từ
đường thô