Từ điển Dict9
EV

native-born Tiếng Anh là gì?

ENnative-born
Tính từ
sinh ở địa phương