Từ điển Dict9
EV

nativity Tiếng Anh là gì?

ENnativity
Danh từ
the Nativity
sự giáng sinh của Chúa Giê-xu
Nativity
tranh giáng sinh