Từ điển Dict9
EV

natrium Tiếng Anh là gì?

ENnatrium
Danh từ
(hoá học) Natri