Từ điển Dict9
EV

natter Tiếng Anh là gì?

ENnatter
Động từ
(+ on, about)
tán chuyện
nó tán chuyện về công việc của nó
Danh từ
cuộc tán chuyện