Từ điển Dict9
EV

natterjack Tiếng Anh là gì?

ENnatterjack
Danh từ
(động vật học) cóc sọc vàng