Từ điển Dict9
EV

nattery Tiếng Anh là gì?

ENnattery
Tính từ
có tính cáu kỉnh