Từ điển Dict9
EV

naturalist Tiếng Anh là gì?

ENnaturalist
Danh từ
nhà tự nhiên học