Từ điển Dict9
EV

nature study Tiếng Anh là gì?

ENnature study
Danh từ
sự nghiên cứu giới tự nhiên (ở nhà trường)