Từ điển Dict9
EV

naught Tiếng Anh là gì?

ENnaught
Danh từ
xem nought