Từ điển Dict9
EV

naupathia Tiếng Anh là gì?

ENnaupathia
Danh từ
sự say sóng