Từ điển Dict9
EV

nautch-girl Tiếng Anh là gì?

ENnautch-girl
Danh từ
vũ nữ nhà nghề (Ân-ddộ)