Từ điển Dict9
EV

nautical Tiếng Anh là gì?

ENnautical
Tính từ
[thuộc] hàng hải
nautical almanac
niên lịch hàng hải