Từ điển Dict9
EV

nautili Tiếng Anh là gì?

ENnautili
Danh từ, số nhiều của nautili, nautiluses
(động vật học) ốc anh vũ
bạch tuộc