Từ điển Dict9
EV

nautilus Tiếng Anh là gì?

ENnautilus
Danh từ
(số nhiều nautiluses) (động vật)
ốc anh vũ