Từ điển Dict9
EV

naval Tiếng Anh là gì?

ENnaval
Tính từ
[thuộc] hải quân
a naval officer
sĩ quan hải quân
a naval uniform
bộ đồng phục hải quân
a naval power
cường quốc hải quân