Từ điển Dict9
EV

nave Tiếng Anh là gì?

ENnave
Danh từ
gian giữa (giáo đường)