Từ điển Dict9
EV

navel-cord Tiếng Anh là gì?

ENnavel-cord
-cord) /'neivəlkɔ:d/* danh từ
dây rốn