Từ điển Dict9
EV

navicert Tiếng Anh là gì?

ENnavicert
Danh từ
(hàng hải) giấy chứng nhận không vi phạm quy định về hàng lậu thời chiến
giấy quá cảnh (cho từng chuyến hàng)