Từ điển Dict9
EV

naze Tiếng Anh là gì?

ENnaze
Danh từ
(địa lý,ddịa chất) mũi đất