Từ điển Dict9
EV

ne'er Tiếng Anh là gì?

ENne'er
Phó từ
(cổ)
như never