Từ điển Dict9
EV

neap Tiếng Anh là gì?

ENneap
Danh từ
(cũng neap-tide)
triều thực thế, kỳ triều kém