Từ điển Dict9
EV

near-sighted Tiếng Anh là gì?

ENnear-sighted
Tính từ
cận thị