Từ điển Dict9
EV

near-sightedness Tiếng Anh là gì?

ENnear-sightedness
Danh từ
tật cận thị