Từ điển Dict9
EV

near-silk Tiếng Anh là gì?

ENnear-silk
Danh từ
tơ nhân tạo